Cookie-k (sütik) használata

  COOKIE szabályzat

  Cookie szabályzat:

  Milyen jogi szabályok vonatkoz(hat)nak a személyi adatok feldolgozására?. 2

  Fontos fogalmak.. 2

  Kire vonatkozik ez a Cookie szabályzat?. 3

  Ki az Adatkezelő?. 3

  Az Adatkezelő kapcsolattartási adatai 3

  Adatvédelmi felelős. 4

  Melyik a felügyeleti jogkörrel rendelkező hatóság?. 4

  Közös ellenőrzés alá tartozó adatok.. 4

  Milyen cookie fájltípusokat használunk?. 5

  Üzemeltetési, műszaki és optimalizációs célú sütik.. 5

  Analitikus, profilalkotó és nyomkövető sütik.. 5

  Harmadik féltől származó szkriptek használata.. 7

  Egyéb felek sütifájljai 8

  Hogyan kezeljük a sütifájlokat?. 8

  Személyes adatok továbbítása harmadik (nem EU-tag) országokba.. 9

  Személyes adatok nyilvánosságra hozatala, közzététele. 10

  Az adattulajdonos joggyakorlása.. 10

  Az adatvédelmi hatásértékelés (DPIA) 11

  Milyen jogi szabályok vonatkoz(hat)nak a személyi adatok feldolgozására?

  A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket többek között az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, 2016. április 27-i rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a 2018. május 10-i adatvédelmi törvény (az eredeti név rövidítése: GDPR) határozza meg, továbbá külön jogszabályok (lex specialis), a nemzeti jogrendbe tartozó jogszabályok (pl. a Távközlésről szóló törvény) vonatkoznak rá.

  Fontos fogalmak

  1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  2. „Süti, süti / cookie fájl” az olyan kis szövegfájl, amelyet valamely weboldal annak böngészése közben a felhasználó számítógépére vagy mobileszközére ment;
  3. „Weboldal” a következő internetes címen elérhető oldal: https://muve.hu/
  4. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy személyes adatkészleteken, automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, azaz adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, strukturálása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.
  5. „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más testület, szervezet, amely önállóan vagy más szervezetekkel együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának és kezelésének módját és eszközeit; amikor az adatfeldolgozás és -kezelés céljait és eszközeit az Unió vagy a Tagország jogszabályai határozzák meg, az adatkezelő vagy annak kijelölésére vonatkozó speciális ismérveket és követelményeket az Unió vagy a Tagország szabja meg;
  6. „Közös Adatkezelő” olyan szervezet, amely egy vagy több más szervezettel együtt közösen megállapodott az adatkezelés és -feldolgozás céljairól és módjairól és együtt végez adatkezelés;
  7. „Harmadik személy” az adattulajdonostól, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól, és azoktól a személyektől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy testület, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt jogosultak személyes adatok kezelésére;
  8. „Felügyeleti szerv, hatóság” az a független állai hatóság, amely valamely Tagállam állított fel;
  9. „Az adattulajdonos hozzájárulása” az adattulajdonos által adott egyértelmű, specifikus, külön leinformált, az adattulajdonos szándékát egyértelműen közlő nyilatkozat vagy világos és félreérthetetlen utaló magatartás, amely az adattulajdonosra vonatkozó személyes adatok feldolgozásához engedélyt fejez ki;

  10.  „Profilalkotás”: a személyes adatok automatizált feldolgozásának olyan formája, amely a személyes adatok felhasználásából áll egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelése érdekében, ezen belül az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira, érdeklődésére, megbízhatóságára, viselkedésére, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó szempontok elemzése vagy előrejelzése céljából;

  11.  „Sütihasználatra vonatkozó szabályzat”: az  Adatkezelő által működtetett weboldalon használt sütikre vonatkozó tájékoztatás.  A Sütihasználatra vonatkozó szabályzatot az Adatfeldolgozó a honlapján köteles nyilvánosságra hozni. A sütik lehetnek az Adatkezelő vagy harmadik fél sütijei;

  12.  „GDPR”: A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket többek között az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, 2016. április 27-i rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). https://uodo.gov.pl/pl/404

  Kire vonatkozik ez a Cookie szabályzat?

  Jelen sütihasználatra vonatkozó szabályzat (továbbiakban „a Szabályzat”) weboldalt használó természetes személyeknek az Adatkezelő weboldalának vagy aloldalainak böngészésekor sütihasználattal begyűjtött személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

  Ki az Adatkezelő?

  Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatainak kezelője a Muve S.A, székhelye: Warsaw, ul.  Krakowiaków 36, 02-255 Warsaw, Lengyelország, cégjegyzékszám: KRS 440351.

  Az Adatkezelő kapcsolattartási adatai

  A személyes adatok védelmével kapcsolatos minden megkeresést postai úton a fenti címre vagy e-mailben a következő címre az Adatkezelőnek kell megküldeni iod@muve.pl

  Adatvédelmi felelős

  Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi felelőst. Az Adatkezelővel postai úton a fenti címen vagy e-mailben a következő címen lehet a kapcsolatot felvenni: iod@muve.pl.

  Melyik a felügyeleti jogkörrel rendelkező hatóság?

  Tájékoztatjuk, hogy a felügyeleti hatósági jogkört a személyes adatokért felelős Adatvédelmi Iroda elnöke gyakorolja (Office for Personal Data Protection /Adatvédelmi Iroda/, ul.  Stawki 2, 00-193 Varsó). A felügyeleti hatóság elérhetősége: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

  Közös ellenőrzés alá tartozó adatok

  1. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő rajongói oldalt működtet a Facebookon (továbbiakban: FB), illetve egyéb célzott rajongói oldalai vannak. A FB-os rajongói oldal működtetésével összefüggésben közös adatkezelés van érvényben (GDPR 26. cikk). A rajongói oldalon kezelt személyes adatok közös adatkezelői lehetnek:

  1)     Muve S.A., ul. Krakowiaków 36, 02-255 Warsaw, Poland, KRS: 440351,

  2)     Facebook Ireland Limited, bejegyzett székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország,

  1. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közös adatkezelők egymással megállapodást kötöttek. A közös adatkezelésre vonatkozó információk hozzáférhetők a következő címen: https://www.facebook.com/legal/controller
  2. Felhívjuk figyelmét, hogy az érintett adattulajdonos a GDPR szerinti jogait a közös adatkezelők közötti megállapodásoktól függetlenül az egyes adatkezelőkkel szemben külön-külön is gyakorolhatja.
  3. Adatvédelmi felelős kapcsolattartási adatai:

  1)     Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi felelőst. Az Adatkezelő elérhetőségei a jelen Adatvédelmi szabályzatban fentebb szerepelnek.

  2)     A Facebook Ireland Limited adatvédelmi felelősének kapcsolattartási adatai az alábbi címen érhetők el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  1. Tájékoztatjuk, hogy a közös ellenőrzéssel kapcsolatban az Adatkezelők tekintetében illetékes felügyeleti hatóságok a következők:

  1)     a MUVE S.A. esetében - A személyes adatokért felelős Adatvédelmi Iroda elnöke (Office for Personal Data Protection /Adatvédelmi Iroda/, ul.  Stawki 2, 00-193 Varsó). A felügyeleti hatóság elérhetősége: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

  2)     a Facebook Ireland Limited esetében – Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Írország: https://www.dataprotection.ie/

  Milyen cookie fájltípusokat használunk?

  Az Adatkezelő weboldalán és aloldalain a következő sütik vannak vagy lehetnek használatban:

  1)     a weboldalon megjelenő tartalommal kapcsolatos műszaki, üzemeltetési, navigáció-optimalizálási és megjelenítési sütik,

  2)     analitikus, profilalkotó, nyomkövető (a visszakereshetőséget biztosító),

  3)     harmadik félre vonatkozó süti fájlok,

  4)     egyéb felektől származó sütik fájljai.

  Üzemeltetési, műszaki és optimalizációs célú sütik

  Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a weboldalon az alábbiakban ismertetett üzemeltetési, műszaki és optimalizációs sütiket használja. Az alább felsorolt sütik esetében a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja – az Adatkezelők által képviselt jogos érdek. Tájékoztatjuk Önt, hogy az alábbiakban leírt tevékenységeknek minősülnek az Adatkezelők törvény szerint indokolt érdekének:

  Szám

  Süti megnevezése

  Leírás

  Érvényesség

  1.  

  _Secure-3PAPISID

  Használatának célja a YouTube videólejátszójának működtetése

  2 év

  1.  

  VISITOR_INFO1_LIVE

  Használatának célja a YouTube videólejátszójának működtetése

  6 hónap

  1.  

  _Secure-3PSIDCC

  Használatának célja a YouTube videólejátszójának működtetése

  1 év

  1.  

  LOGIN_INFO

  Használatának célja a YouTube videólejátszójának működtetése, a felhasználó YouTube bejelentkezésének ellenőrzése

  2 év

  1.  

  SAPISID

  Használatának célja a YouTube videólejátszójának működtetése

  2 év

  1.  

  SSID

  Használatának célja a YouTube videólejátszójának működtetése

  2 év

  1.  

  HSID

  Használatának célja a YouTube videólejátszójának működtetése

  2 év

  1.  

  SID

  Használatának célja a YouTube videólejátszójának működtetése

  2 év

  1.  

  PREF

  Használatának célja a YouTube videólejátszójának működtetése

  2 év

  Analitikus, profilalkotó és nyomkövető sütik

  Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a weboldalon az alábbiakban ismertetett analitikai, profilalkotó és nyomkövető sütiket használja. Az alább felsorolt sütik esetében a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja – az érintett adattulajdonos hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás megadása önkéntes, és annak elmaradása azt jelenti, hogy a sütiket nem használják fel a megadott célokra. Az analitikus, profilalkotó és nyomkövető sütikre vonatkozó hozzájárulás visszavonása a böngészőben történő törléssel érhető el.

  Szám

  Süti megnevezése

  Név

  Leírás

  Érvényesség

  _scid

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  1 év

  _BEAMER_LAST_UPDATE_zeKLgqli17986

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  1 év

  _BEAMER_FIRST_VISIT_zeKLgqli17986

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  8 év

  OptanonConsent

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  1 év

  _hjid

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  11 hónap

  ajs_anonymous_id

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  1 év

  _fbp

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  3 hónap

  _hjTLDTest

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  session

  _ga

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  2 év

  _gcl_au

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  2 hónap

  _hjKB

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  1 év

  _BEAMER_USER_ID_zeKLgqli17986

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  8 hónap

  ajs_user_id

  Hotjar

  A hotjar applikációhoz szükséges fájl, amely megjeleníti a fogyasztói felméréseket és a Heatmaps típusú analitikus eszközöket generálja

  1 év

  DSID

  Google Analytics

  A DoubleClick rendszerhez kapcsolódó Google Analytics működtetéséhez szükséges fájl

  1 hét

  IDE

  Google Analytics

  A DoubleClick rendszerhez kapcsolódó Google Analytics működtetéséhez szükséges fájl

  9 hónap

  RUL

  Google Analytics

  A DoubleClick rendszerhez kapcsolódó Google Analytics működtetéséhez szükséges fájl

  8 hónap

  _ga

  Google Analytics

  A Google Analytics használatával lehetővé teszi a felhasználó tevékenységének követését

  2 év

  presence

  Facebook

  A Facebook felé anonim felhasználói információk továbbítását szolgáló fájl

  session

  xs

  Facebook

  A Facebook felé anonim felhasználói információk továbbítását szolgáló fájl

  1 év

  m_pixel_ratio

  Facebook

  A Facebook felé anonim felhasználói információk továbbítását szolgáló fájl

  session

  c_user

  Facebook

  A Facebook felé anonim felhasználói információk továbbítását szolgáló fájl

  1 év

  datr

  Facebook

  A Facebook felé anonim felhasználói információk továbbítását szolgáló fájl

  2 év

  spin

  Facebook

  A Facebook felé anonim felhasználói információk továbbítását szolgáló fájl

  1 nap

  fr

  Facebook

  A Facebook által marketing tevékenységre használt, (anonim) felhasználói adatokat gyűjtő fájl

  3 hónap

  usida

  Facebook

  A Facebook felé anonim felhasználói információk továbbítását szolgáló fájl

  session

  _fbp

  Facebook

  A Facebook felé anonim felhasználói információk továbbítását szolgáló fájl

  3 hónap

  cppo

  Facebook

  A Facebook felé anonim felhasználói információk továbbítását szolgáló fájl

  1 nap

  sb

  Facebook

  A Facebook felé anonim felhasználói információk továbbítását szolgáló fájl

  2 év

  wd

  Facebook

  A Facebook felé anonim felhasználói információk továbbítását szolgáló fájl

  1 hét

  1P_JAR

  Google Analytics

  A weboldal forgalmára és konverziójára vonatkozó adatok továbbítása a Google Analytics felé

  1 hónap

  NID

  Google Analytics

  Felhasználói adatokat továbbít a Google Analytics számára elsősorban a kiválasztott nyelvről, a webhelyen található termékek számáról.

  182 nap

  SAPSID

  Google Analytics

  Felhasználói adatokat továbbít a Google Analytics számára elsősorban a kiválasztott nyelvről, a webhelyen található termékek számáról.

  2 év

  HSID

  Google Analytics

  Felhasználói adatokat továbbít a Google Analytics számára elsősorban a kiválasztott nyelvről, a webhelyen található termékek számáról.

  2 év

  SID

  Google Analytics

  Felhasználói adatokat továbbít a Google Analytics számára elsősorban a kiválasztott nyelvről, a webhelyen található termékek számáról.

  2 év

  CONSENT

  Google Analytics

  Felhasználói adatokat továbbít a Google Analytics számára elsősorban a kiválasztott nyelvről, a webhelyen található termékek számáról.

  20 év

  HSID

  Google Analytics

  Felhasználói adatokat továbbít a Google Analytics számára elsősorban a kiválasztott nyelvről, a webhelyen található termékek számáról.

  2 év

  SIDCC

  Google Analytics

  Az engedély nélküli, illetéktelen felhasználással szemben védi a felhasználói adatokat

  1 nap

  APISID

  Google Analytics

  Felhasználói adatokat továbbít a Google Analytics számára elsősorban a kiválasztott nyelvről, a webhelyen található termékek számáról.

  2 év

  Harmadik féltől származó szkriptek használata

  Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a weboldalon harmadik féltől származó szkripteket használ. Az alább felsorolt szkriptek esetében a személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja – az érintett Adattulajdonos hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás megadása önkéntes, és annak elmaradása azt jelenti, hogy a szkripteket nem használják fel a megadott célokra. A harmadik féltől származó szkriptekre vonatkozó hozzájárulás visszavonása a böngészőben történő törléssel érhető el.

  Szám

  Név

  Leírás

  1.  

  Google Analytics

   Google Analytics elemző alkalmazás, amely a felhasználói élmény javítása érdekében nyomon követi a weboldal forgalmát  (https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be)

  1.  

  YouTube

  YouTube – a YouTube weboldalról származó videók lejátszására használt lejátszó (https://www.youtube.com/t/terms)

  1.  

  Google Ads

  Google Ads – a Google Ads környezet analitikus alkalmazása, amely a weboldal forgalmáról és a leadott megrendelésekről nyújt információt

  (https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be)

  1.  

  Pixel Facebook

  A Facebook Pixelt a weboldal forgalmának nyomon követésére használják az anonimizált felhasználói információk Facebook felé továbbítása útján (https://www.facebook.com/legal/terms)

  1.  

  Edrone

  Nyomkövető alkalmazás, amely megkönnyíti a megrendelésre vagy a megrendeltekhez hasonló termékekre emlékeztető üzenetek küldését az előfizetők számára. (https://edrone.me/pl)

  1.  

  Edrone

  Lehetővé teszi a felhasználónak szóló, a hírlevélre történő feliratkozásra ösztönző üzenet megjelenítését. (https://edrone.me/pl)

  1.  

  Hotjar

  Analitikus alkalmazás, amelyet a felhasználók számára felmérések megjelenítésére, hőtérképek létrehozására és a weboldal minőségének javítására használnak

  (https://www.hotjar.com/)

  Egyéb felek sütifájljai.

  Az Adatkezelőhöz tartozó egyes oldalakon vagy aloldalakon más felek sütiket használhatnak, és olyan külső szervezetek tartalmait, mint pl. Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter szintén megjeleníthetik. Más felektől származó tartalmak megtekintéséhez a felhasználónak előbb el kell fogadnia az adott felek egyedi feltételeit. E feltételek közé tartozik az olyan sütikre vonatkozó szabályzat, amelyek felett az Adatkezelő nem gyakorol ellenőrzést, és nem felelős az ezen oldalak sütijei által gyűjtött személyes adatok feldolgozásáért.

  1.      Szám

  2.      Harmadik fél neve

  Az információra mutató link

  1.  

  Facebook

  https://www.facebook.com/legal/terms

  1.  

  YouTube

  https://www.youtube.com/t/terms

  1.  

  LinkedIn

  https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

  1.  

  Twitter

  https://twitter.com/en/tos#intlTerms

  1.  

  Google Maps

  https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

  Hogyan kezeljük a sütifájlokat?

  A sütik szabadon kezelhetők és törölhetők. Az egyedi böngészők vagy eszközök olyan beállításokat kínálhatnak, amelyek lehetővé teszik mind a sütik törlését, mind annak kiválasztását, hogy a böngésző telepítheti-e a sütiket. Ezek a beállítások böngészőnként változnak, és a gyártók bármikor megváltoztathatják az általuk biztosított beállításokat és azok működését. Az egyes böngészők által kínált beállításokkal kapcsolatos további információk az alábbiakban hivatkozott oldalakon találhatók:

  Személyes adatok továbbítása harmadik (nem EU-tag) országokba

  1. Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon használt sütik miatt a sütik segítségével feldolgozott személyes adatok harmadik, nem EGT tag országba kerülhetnek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli személyes adattovábbítás esetén
  2. tájékoztatjuk, hogy a harmadik országok felé történő adatátvitel adatbiztonsági kockázatokkal járhat.
  3. Az EGT-n kívülre történő személyesadat-továbbításra feljogosított és a GDPR értelmében esetleg nem teljes védelmet biztosító szervezetek listája:

  Szám

  Egység neve

  Az információra mutató link

  Az adatok alanyára vonatkozó esetleges negatív következmények

  1.  

  Facebook

  https://www.facebook.com/legal/terms

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)

  1.  

  YouTube

  https://www.youtube.com/t/terms

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)

  1.  

  Google

  https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)

  1.  

  LinkedIn

  https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)

  1.  

  Twitter

  https://twitter.com/en/tos#intlTerms

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)

  1.  

  Google Maps

  https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)

  Személyes adatok nyilvánosságra hozatala, közzététele

  Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatokat az adatátvevőkkel közöljük. A címzett adatátvevők kategóriáiba az informatikai támogatás, a szoftveres és hardveres IKT-megoldások, marketing területén szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, reklámügynökségek, marketingügynökségek tartoznak, amelyekkel az Adatkezelő a GDPR 28. cikke alapján adatkezelési megállapodást kötött. A személyes adatokat átvevő szervezetek listáját az érintett kérésére közöljük.

  Az adattulajdonos joggyakorlása

  Ezúton tájékoztatjuk, hogy Önnek jogában áll a következő jogosultságokat igényelni az Adatkezelőktől:

  1)     az adattulajdonos személyes adataihoz való hozzáférési joga;

  2)     személyes adatok korrekciójához, kijavításához való jog;

  3)     személyes adatok törléséhez való jog;

  4)     személyes adatok feldolgozásának és kezelésének korlátozásához való jog;

  5)     az adatfeldolgozás és -kezelés elleni felszólamlás;

  6)     az adatok hordozhatóságához való jog;

  7)     személyes adatok másolatának átvételéhez való jog;

  8)     a felügyeleti szervhez intézett panasztételi jog (https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

  Tájékoztatjuk, hogy a sütikre vonatkozó jelenszabályzatban említett különleges adatkezelési célok miatt az adattulajdonosok jogainak gyakorlása részben vagy egészben korlátozott lehet, például olyan alkalmazandó jogszabályok miatt, amelyek az Adatkezelőt az adatkezelésre kötelezik. Az érintett adattulajdonosok jogainak és szabadságjogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket, kérdéseket a jelen Szabályzatban megadott levelezési címre vagy az alábbi e-mail címre kell küldeni: iod@muve.pl.   

  Az adatvédelmi hatásértékelés (DPIA)

  1. Ha az adatkezelés valamely típusa, különösen az új technológiákat felhasználásával történő adatkezelés, a természetes személyek jogaira és szabadságjogaira nézve feltételezhetően magas kockázattal jár az adatkezelés jellege, hatálya, összefüggései és céljai miatt, az Adatkezelő az adatkezelést megelőzően köteles hatásvizsgálatot végezni a tervezett adatkezelési műveleteknek a személyes adatok védelmére gyakorolt hatásának értékelésére.
  2. Tájékoztatjuk, hogy az analitikus, profilalkotó sütik és a harmadik féltől származó szkriptek weboldalon történő használatával kapcsolatban a fent említett sütik által feldolgozott személyes adatok harmadik országba, azaz az EGT-n kívülre kerülhetnek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli személyes adattovábbítás esetén előfordulhat, hogy az adott ország nem biztosít megfelelő védelmet a személyes adatok kezelése során, ezért előfordulhat, hogy a GDPR által lehetővé tett jogok gyakorlása nem lehetséges, és az adatok védelme sérül. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok EGT-n kívüli továbbítása nagy kockázattal járhat, mivel a feldolgozott személyes adatok biztonsága nem minden esetben megfelelő.
  3. Az EGT-n kívülre történő személyesadat-továbbításra feljogosított és a GDPR értelmében esetleg nem teljes védelmet biztosító szervezetek listája:

  Szám

  Egység neve

  Az információra mutató link

  Az adattulajdonosra vonatkozó esetleges negatív következmények – az EGT-n kívüli adatforgalommal összefüggő veszélyek

  1.  

  Facebook

  https://www.facebook.com/legal/terms

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)

  1.  

  YouTube

  https://www.youtube.com/t/terms

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)

  1.  

  Google

  https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)

  1.  

  LinkedIn

  https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)

  1.  

  Twitter

  https://twitter.com/en/tos#intlTerms

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)

  Google Maps

  https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

  1) adatokhoz való nem engedélyezett hozzáférés,

  2) az adatok feletti rendelkezés elvesztése,

  3) a GDPR szabályok alá tartozó jogok gyakorlására való lehetőség hiánya

  4) egyéb, a GDPR szabályzat bevezetőjében (75) feltüntetett negatív materiális és immateriális hatások (sérelmek és károk)